< Πίσω στο Διαγνωστικά

σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε τα αίτια και τις λύσεις στα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τους ιμάντες χρονισμού: καθαρή θραύση, ακανόνιστη θραύση, αποκοπή οδόντων, πλευρική φθορά, φθορά καμπύλης οδόντων, εκδορές στο πίσω μέρος του ιμάντα, φθορά οδόντων, ρωγμές στο πίσω μέρος του ιμάντα, διόγκωση του οδόντος.

Καθαρή θραύση

en_timingbelt_detail_01
Αιτίες:
 • Κακός χειρισμός κατά την τοποθέτηση
 • Χρήση λάθος εξοπλισμού κατά την τοποθέτηση
Ενέργειες:
 • Αποφεύγετε, κατά τη διαδικασία της τοποθέτησης, να στρίβετε ή να διπλώνετε υπερβολικά τον ιμάντα
 • Κατά την τοποθέτηση αποφεύγετε τη χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού ή μοχλών για να περάσετε τον ιμάντα στις τροχαλίες αν υπάρχουν φλάντζες στις τροχαλίες μην ζορίζετε τον ιμάντα και χαλαρώστε εντελώς τον εντατήρα προκειμένου να εξασφαλίσετε το μικρότερο δυνατό γρατζούνισμα της μετάδοσης
 • Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό ιμάντα

Ακανόνιστη θραύση

en_timingbelt_detail_02
Αιτίες:
 • Εισβολή ξένων σωμάτων στη μετάδοση
 • Μπλοκάρισμα κάποιου στοιχείου της μετάδοσης
 • Υπερβολική τάση τοποθέτησης
 • Επαφή με βενζίνη, προϊόντα πετρελαίου ή διαλύτες
Ενέργειες:
 • Ελέγξτε αν έχουν στερεωθεί σωστά τα στοιχεία της μετάδοσης και το κάρτερ προστασίας και βεβαιωθείτε για την ακεραιότητά του
 • Ελέγξτε τον βαθμό φθοράς των στοιχείων και βεβαιωθείτε για τη σωστή τους λειτουργία
 • Τεντώστε σωστά τον ιμάντα
 • Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό ιμάντα

Αποκοπή οδόντων

en_timingbelt_detail_03
Αιτίες:
 • Χαμηλή τάση λειτουργίας του ιμάντα
 • Απώλεια της τάσης του ιμάντα
 • Εισβολή ξένων σωμάτων στη μετάδοση
Ενέργειες:
 • Ελέγξτε την τάση του ιμάντα και τεντώστε τον σωστά
 • Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα και τη σωστή στερέωση του εντατήρα καθώς και των υπολοίπων στοιχείων της μετάδοσης
 • Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό ιμάντα

Πλευρική φθορά

en_timingbelt_detail_04
Αιτίες:
 • Έλλειψη ευθυγράμμισης του εντατήρα ή κάποιου από τα στοιχεία της μετάδοσης
Ενέργειες:
 • Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα και τη σωστή στερέωση του εντατήρα, καθώς και των υπολοίπων στοιχείων της μετάδοσης και, αν χρειάζεται, αποκαταστήστε την ευθυγράμμιση
 • Αντικαταστήστε τον εντατήρα και/ή την τροχαλία αν έχουν φθαρεί
 • Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό ιμάντα

Φθορά καμπύλης οδόντων

en_timingbelt_detail_05
Αιτίες:
 • Υπερβολική τάση
 • Φθαρμένες τροχαλίες
Ενέργειες:
 • Αντικαταστήστε το φθαρμένο άκαμπτο στοιχείο
 • Αντικαταστήστε τον ιμάντα και επαναφέρετε της σωστή τάση λειτουργίας
 • Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό ιμάντα

Εκδορές στο πίσω μέρος του ιμάντα

en_timingbelt_detail_06
Αιτίες:
 • Μπλοκάρισμα κάποιου στοιχείου της μετάδοσης
 • Φθαρμένες τροχαλίες
Ενέργειες:
 • Αντικαταστήστε το φθαρμένο άκαμπτο στοιχείο
 • Αντικαταστήστε τον ιμάντα και επαναφέρετε της σωστή τάση λειτουργίας
 • Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό ιμάντα

Φθορά οδόντων

en_timingbelt_detail_07
Αιτίες:
 • Ακανόνιστη τάση
 • Τροχαλίες με φθαρμένη οδοντοστοιχία
 • Το προφίλ οδόντων του ιμάντα δεν είναι συμβατό με τις εγκοπές των τροχαλιών
Ενέργειες:
 • Επαναφέρετε τη σωστή τάση του ιμάντα
 • Αντικαταστήστε το φθαρμένο άκαμπτο στοιχείο
 • Βεβαιωθείτε για τη συμβατότητα μεταξύ του προφίλ οδόντων και των εγκοπών των τροχαλιών
 • Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό ιμάντα

Ρωγμές στο πίσω μέρος του ιμάντα

en_timingbelt_detail_08
Αιτίες:
 • Λειτουργία σε υπερβολικά υψηλές ή υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες
Ενέργειες:
 • Ελέγξτε τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος λειτουργίας και χρησιμοποιήστε ιμάντες από θερμοανθεκτικό μείγμα
 • Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό ιμάντα

Διόγκωση του οδόντος

en_timingbelt_detail_09
Αιτίες:
 • Επιμόλυνση από διαλύτες, λιπαντικά ή ψυκτικό υγρό
Ενέργειες:
 • Χειρισμός με όσο το δυνατό πιο καθαρά χέρια
 • Εξαλείψτε πιθανές απώλειες υλικών επιμόλυνσης από τον κινητήρα
 • Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό ιμάντα

Κατάλογος Ιστού