< Πίσω στο Διαγνωστικά

σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε τα αίτια και τις λύσεις στα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τους εντατήρες τόσο για την κύρια μετάδοση (επιμόλυνση και οξείδωση του μετάλλου, θραύση του κεντρικού πείρου, θραύση της επαφής αναχαίτισης, γρατζουνιές στο τέλος της διαδρομής), όσο και για την βοηθητική μετάδοση (ανομοιογενές άνοιγμα του αλουμινένιου κιβωτίου του βραχίονα φόρτωσης, επιμόλυνση και οξείδωση του μετάλλου, θραύση του φρένου).

Αυτόματος ιμάντας ιμάντων χρονισμού

Επιμόλυνση και οξείδωση του μετάλλου

En Tensioner Detail 03
Αιτίες:
 • επαφή με παράγοντες επιμόλυνσης: λάδι, σκόνη, διαρροή ψυκτικού υγρού
Ενέργειες:
 • εξαλείψτε τις διαρροές ψυκτικού υγρού
 • εξαλείψτε τις διαρροές λαδιού και/ή καυσίμου
 • αντικαταστήστε το ελαττωματικό/χαλασμένο εξάρτημα

Θραύση του κεντρικού πείρου

en_tensioner_detail_04
Αιτίες:
 • λανθασμένο σφίξιμο της βίδας: χρησιμοποιήθηκε ζεύγος μεγαλύτερο εκείνου που υποδεικνύει η φόρμα συντήρησης.
Ενέργειες:
 • χρησιμοποιήστε το σωστό ζεύγος σύσφιξης
 • χρησιμοποιήστε το δυναμόκλειδο
 • αντικαταστήστε το ελαττωματικό/χαλασμένο εξάρτημα

Θραύση της επαφής αναχαίτισης

en_tensioner_detail_05
Αιτίες:
 • λανθασμένη ρύθμιση του εντατήρα: συνθήκες “κενού φορτίου” με υπερβολικά αργό ιμάντα στη μετάδοση
 • λανθασμένη ρύθμιση του εντατήρα: συνθήκες “υπερβολικού φόρτου” με τεντωμένο ιμάντα στη μετάδοση.
Ενέργειες:
 • πραγματοποιήστε την αντικατάσταση των εξαρτημάτων σε κρύο κινητήρα
 • εφαρμόστε τη σωστή τάση στον ιμάντα
 • επιβεβαιώστε την ευθυγράμμιση των δεικτών αναφοράς του εντατήρα
 • ελέγξτε την τάση του ιμάντα μετά τις στροφές εξισορρόπησης
 • χρησιμοποιήστε στον μετρητή τάσης για τις επαληθεύσεις του τραβήγματος του ιμάντα
 • αντικαταστήστε το ελαττωματικό/χαλασμένο εξάρτημα

Θραύση της επαφής αναχαίτισης / Γρατζουνιές στο τέλος της διαδρομής

en_tensioner_detail_07
Αιτίες:
 • λανθασμένη ρύθμιση του εντατήρα με απώλεια της
  ικανότητας προσαρμογής και εξισορρόπησης των μεταβολών
  τάσεων του ιμάντα.
Ενέργειες:
 • πραγματοποιήστε την αντικατάσταση των εξαρτημάτων σε κρύο κινητήρα
 • εφαρμόστε την σωστή τάση στον ιμάντα
 • επιβεβαιώστε την ευθυγράμμιση των δεικτών αναφοράς του εντατήρα
 • ελέγξτε την τάση του ιμάντα μετά τις στροφές εξισορρόπησης
 • αντικαταστήστε το ελαττωματικό/χαλασμένο εξάρτημα

Αυτόματος εντατήρας βοηθητικών ιμάντων

Ανομοιογενές άνοιγμα του αλουμινένιου κιβωτίου του βραχίονα φόρτωσης

en_tensioner_detail_01
Αιτίες:
 • Υψηλές απαιτήσεις
 • Κορυφώσεις φόρτου δοσμένες από τον ιμάντα
 • Ελλείψεις ευθυγράμμισης
 • Αστοχία του εξαρτήματος ή άλλων στοιχείων της μετάδοσης
Ενέργειες:
 • χρησιμοποιήστε τον ιμάντα με το κατάλληλο μήκος για τη μετάδοση
 • επιβεβαιώστε την ευθυγράμμιση των τροχαλιών
 • ελέγξτε την κατάσταση των υπολοίπων εξαρτημάτων (damper και ελεύθερος τροχός)
 • αντικαταστήστε το ελαττωματικό/χαλασμένο εξάρτημα

Επιμόλυνση και οξείδωση του μετάλλου

en_tensioner_detail_02
Αιτίες:
 • επαφή με παράγοντες επιμόλυνσης: λάδι, σκόνη, διαρροή ψυκτικού υγρού
Ενέργειες:
 • εξαλείψτε τις διαρροές ψυκτικού υγρού
 • εξαλείψτε τις διαρροές λαδιού και/ή καυσίμου
 • αντικαταστήστε το ελαττωματικό/χαλασμένο εξάρτημα

Θραύση του φρένου

en_tensioner_detail_06
Αιτίες:
 • απότομο χτύπημα που προκλήθηκε από τυχαία απαγκίστρωση κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και/ή αντικατάστασης
Ενέργειες:
 • πραγματοποιήστε την αντικατάσταση χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό
 • αντικαταστήστε το ελαττωματικό/χαλασμένο εξάρτημα

Κατάλογος Ιστού