Skip to main content
Aktualności

Połączenie Dayco Poland i Dayco Aftermarket Poland

11 maja, 2020 • 3 min czytania

Maja 11, 2020 – Niniejszym informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2020 roku sąd rejestrowy KRS właściwy dla siedziby Dayco Poland Sp. z o.o. dokonał wpisu połączenia spółek Dayco Poland sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (jako spółki przejmującej) z Dayco Aftermarket Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako spółką przejmowaną).

Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Ponieważ spółka przejmująca była jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, zgodnie z art. 516 § 6 ksh połączenie zostało dokonane w trybie uproszczonym. W konsekwencji Dayco Aftermarket Poland Sp. z o.o. zostanie rozwiązania bez przeprowadzania jej likwidacji, w dni wykreślenia jej z rejestru.

Wobec powyższego, na podstawie art. 494 § 1 ksh, z dniem połączenia, tj. z dniem 30 kwietnia 2020 r., Dayco Poland Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Dayco Aftermarket Poland Sp. z o.o. Oznacza to, że dniem połączenia Dayco Poland Sp. z o.o. stała się stroną wszystkich umów zawartych w przeszłości przez Dayco Aftermarket Poland sp. z o.o., o ile obowiązują one nadal, a Klienci i Kontrahenci Dayco Aftermarket Poland sp. z o.o. są obecnie Klientami i Kontrahentami Dayco Poland sp. z o.o.

Skutek powyższy nastąpił z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień.

Prosimy jednak o odnotowanie powyższej zmiany w prowadzonych przez Państwa ewidencjach i rejestrach.

Poniżej wskazujemy pełne dane rejestrowe spółki przejmującej:

Dayco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Strefowa 27, 43-100 Tychy
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru: 0000443289
Kapitał zakładowy: 40.000.000 PLN
NIP: 2050003467
REGON: 243135140

Uprzejmie prosimy także, aby od dnia 30 kwietnia 2020 r. wszystkie dokumenty (łącznie z fakturami), wystawiane były na spółkę Dayco Poland sp. z o.o.

Dla naszych Klientów, fakt połączenia nie wiąże się z żadnymi zmianami w procesie obsługi klienta. Oferta pozostaje niezmieniona. Nie planuje się także żadnych zmian kadrowych. Prosimy nadal kontaktować się tymi samymi osobami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Katalog Web

Close Menu