Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

(w myśl art.3 ustawy 196/2003)

Przetwarzanie danych zebranych przy użyciu tej strony zostanie powierzone Dayco Incorporated. Dane te będą przetwarzane tylko przez wyznaczonych do tego celu pracowników techniczno-handlowych.
Dane osobowe dostarczone przez klientów, przysyłających do nas prośby o przesłanie materiałów informacyjnych, będą wykorzystywane tylko zgodnie z celem zamówionej usługi i będą przekazywane podmiotom trzecim jedynie wtedy, gdy będzie to uzasadnione wykonaniem tej usługi.
Żadna dana osobowa użytkowników nie będzie pobierana ze strony w tym celu.

TRYB PRZETWARZANIA
Dane osobowe przetwarzane są automatycznie na czas niezbędny do realizacji celu, dla kórego zostały zebrane.
Powzięto szczególne zabezpieczenia, aby zapobiec utracie danych, niezgodnemu z prawem lub nieuczciwemu użytkowi oraz dostępowi osób nieupoważnionych.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Podmioty, do których odnoszą się dane osobowe, w każdej chwili mają prawo otrzymać potwierdzenie istnienia lub braku powyższych danych oraz zaznajomić się z ich treścią i pochodzeniem, sprawdzić ich dokładność lub domagać się uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania (art. 7 ustawy nr 196/2003).
W myśl niniejszego artykułu użytkownik ma prawo domagać się usunięcia, zmiany na anonimowość lub zablokowania danych przetwarzanych w pogwałceniu prawa, jak również przeciwstawić się w każdym przypadku, z uzasadnionych przyczyn, ich przetwarzaniu.
Prośby należy przesyłać:
– e-mailem do: [email protected];

Niniejszy dokument stanowi „Politykę prywatności” niniejszej strony, przy czym może ona ulec zmianie.

Katalog Web