Информации за авторското право

Всичко,което съдържа настоящият сайт е собственост единствено на Dayko Europe ООД.

Съществуващите информации и изображения не могат по никакъв начин да бъдат възпроизведени,продадени нито унищожени без изричното писменно разрешение на Dayco Europe ООД.

Dayco Europe ООД отхвърля всяка отговорност за евентуални грешки или пропуски открити в настоящата публикация.

Търговски марки,имена и лога съдържащи се в сайта принадлежат на съответните им собственици.

Dayco Europe Aftermarket(Резервни части) поддържа линкове към сайтове на трети страни.Тези линкове не са контролирани от Dayco Europe Aftermarket и не носи отговорност за съдържанието и/или актуализация.