Informaţii legale

Informaţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în sensul art. 13. al legii 196/2003)

Prelucrarea datelor colectate prin intermediul acestui site va fi realizată de Dayco Incorporated. Datele vor fi prelucrate numai de către personalul tehnic şi/sau comercial al serviciului însărcinat cu prelucrarea.
Informaţiile personale furnizate de utilizatorii care solicită materiale informative vor fi folosite doar la a efectua serviciul sau prestarea solicitate şi vor fi comunicate unor terţi numai în cazul în care acest lucru este necesar.
Nici o dată cu caracter personal nu va fi exploatată de site.

MODURI DE PRELUCRARE A DATELOR 
Datele personale sunt prelucrate de instrumente automatizate, şi numai pe durata de timp necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate.
Măsurile specifice de securitate sunt luate în scopul de a preveni pierderile de date, utilizarea lor abuzivă sau necorespunzătoare şi accesul neautorizat.

DREPTURILE PĂRŢILOR 
Persoanele la care se referă datele cu caracter personal au dreptul în orice moment să obțină confirmarea existenţei datelor lor şi să le cunoască conţinutul şi originea, să le verifice exactitatea sau să ceară integrarea, actualizarea sau corectarea lor (art. 7. din legea nr. 196/2003).

În temeiul aceluiaşi articol, utilizatorul are dreptul de a solicita anularea, anonimizarea sau blocarea datelor care încalcă legea, şi să se opună, din motive legitime, prelucrării lor.
Cererile trebuie să fie adresate în următoarele moduri:
–  prin email: [email protected] ;

“Politica de confidenţialitate” a acestui site poate fi subiectul unor modificări.

Catalog Web