Σύμβαση διασφάλισης προστασίας προσωπικών δεδομένων

(άρθ. 13 του Π.Δ. 196/2003)

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα πραγματοποιηθεί από την Dayco Incorporated. Η διαχείριση των δεδομένων θα γίνει μόνο από τεχνικό και/ή εμπορικό προσωπικό της υπηρεσίας που είναι επιφωρτισμένη με την διαχείριση.
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες που αποστέλλουν αιτήσεις για ενημερωτικό υλικό θα χρησιμοποιούνται μόνο με σκοπό τη διεκπεραίωση της ζητούμενης εξυπηρέτησης ή υπηρεσίας και θα δωθούν σε τρίτους μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι γι’ αυτόν τον σκοπό απαραίτητο.
Κανένα προσωπικό δεδομένο των χρηστών αποκτάται εσκεμμένα από την ιστοσελίδα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων γίνεται από αυτόματα όργανα και για τον χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητος για την πραγματοποίηση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Ειδικά μέτρα ασφάλειας τηρούνται για την αποφυγή της απώλειας των δεδομένων, της παράνομης ή εσφαλμένης χρήσης τους και της μη εξουσιοδοτημένης προσβασης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχουν το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να απαιτήσουν την επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη των συγκεκριμένων δεδομένων και να γνωρίζουν το περιεχόμενο και την πηγή προέλευσης, να επιβεβαιώσουν την ακρίβειά τους ή να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή την ενημέρωσή τους ή ακόμα και τη διόρθωσή τους (άρθ.7 του Π.Δ. 196/2003).

Υπό τους όρους του ίδιου άρθρου, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή, την μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό των επεξεργαζώμενων δεδομένων σε περίπτωση παράβασης του νόμου, όπως επίσης και να εναντιωθεί σε κάθε περίπτωση, για νομικούς λόγους, στην επεξεργασία τους.
Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται με τους ακόλουθους τρόπους:
–  μέσω email: [email protected];

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την “Privacy Policy” αυτής της ιστοσελίδας και μπορεί να υποστεί ενημερώσεις.

Κατάλογος Ιστού